Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Kabul edilen bildiriler yayınlanmıştır.

Görmek için lütfen tıklayınız.

 

Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ Dicle Üniversitesi Şeyh Gâlib'in Sezai Karakoç Şiirine Tesiri
Prof. Dr. Ali TEMİZEL Selçuk Üniversitesi Sezai Karakoç’un Bakış Açısıyla Mevlâna ve Eserleri
Prof. Dr. Alpay Doğan YILDIZ Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Gelecek Tasavvuru Olarak “Diriliş Nesli’nin Amentüsü” ve “Kalbin Sesi”
Prof. Dr. Asuman AHMED ABDO SHABAN Marmara Üniversitesi SEZAİ KARAKOÇ’UN ESERLERİNDE EĞİTSEL İLETİLER ÜZERİNE İNCELEME
Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Ünviersitesi Virtue Beyond Justice For Sustainibility: Rethinking Legacy Of
Islam İn Sezai Karakoç’s Thought
Prof. Dr. Beyhan KANTER Mardin Artuklu Üniversitesi Sezai Karakoç İle İkinci Yeni Şairlerinin Ortak İmge Evreni
Prof. Dr. Erdal AKSOY Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Batı Medeniyetine Yaklaşımı ve Eleştirisi
Prof. Dr. Fatih ARSLAN Fırat Üniversitesi Rejenerasyon / Yenilenme Metaforları: Gül “Doğu”Su, Köklerimize,
Yukarıya Sürgün… Sezai Karakoç Söylemine Yaklaşma Gayreti
Prof. Dr./Arş. Gör. Fatih YARDIMCIOĞLU/
Abdullah Talha GENÇ
Sakarya Üniversitesi Sezai Karakoç’un İslam İktisadı Üzerine Düşünceleri
Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU Atatürk Üniveritesi Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Özlü Sözler
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Sezai Karakoç’un Çağ ve İlham I-Iv Eserlerinde Bazı Tespit Ve Teklifleri
Prof. Dr. İdiris DEMİREL Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Mevlâna, Yunus Emre, Mehmed Âkif, Necip Fazıl Kısakürek
Prof. Dr. İsmail SAĞLAM Uludağ Üniversitesi Medeniyet Tasavvuru Bağlamında Sezai Karakoç’un Eğitim Düşüncesi
Prof. Dr. Kamuran ERONAT Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Şiirinin Sanat Gücü ve Türk Şiirindeki İzi
Prof. Dr. Kemal TİMUR Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üni.
"KELİMELER DİYARINDAN GELEN BİLGE BİR SES: SEZAİ KARAKOÇ (SANAT - SANATÇI - ŞAİR) (1)"
Prof. Dr./Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN/
Cem Şems TÜMER
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi
Sezai Karakoç'un "Öğretim"le İlgili Görüşleri
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
Sezai Karakoç’ta Hz. Peygamber ve Sahabe İzlerinin Etkisi
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Sezai Karakoç’ta Ötekiye Bakış: Batı’yı Anlamak (Eleştirel Bir Değerlendirme)
Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi
Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Hüzün, Ayrılık ve Ölüm Motifleri
Prof. Dr. Muammer SARIKAYA Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Ara Dilden Çeviri Bağlamında Sezai Karakoç'un Kaʻb b. Züheyr'e
Ait Kaside-İ Bürde'nin Manzum Çevirisi
Prof. Dr. Muhammed Fatih KANTER Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Ayna İmgesi
Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU Iğdır Üniversitesi "Leyla ile Mecnun" Şiirinden Hareketle Sezai Karakoç'ta Geleneğin İzleri
Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Diriliş Düşünce ve Estetiğinde Bütünlük: Kavram-İmge Mütekabiliyeti
Prof. Dr. Nazım ELMAS Giresun Üniversitesi Bilgenin Kaleminden Mektuplar Neler Söyler?
Prof. Dr. Nesrin KARACA Uludağ Üniversitesi Sezai Karakoç’un Şiir Evreninde Renk Sembolizmi
Prof. Dr. Ömer SOLAK Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi
Muhafazakârlık, Türevleri ve Sezai Karakoç
Prof. Dr. Rıdvan CANIM Trakya Üniversitesi Gündoğumu Çığlığı Ya Da Sezai Karakoç'un Diriliş Mainfestosu
Prof. Dr. Rıdvan CANIM Trakya Üniversitesi Sezai Karakoç'un İstanbul'u 
Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK Hacettepe Üniversitesi Sezai Karakoç Şiirinde Sinemanın Esin Kaynağı Olduğu Bir Metin Çözümlemesi:
 Lili Üzerinden Edebiyat ve Sinema Üzerine İkili Okumalar
Prof. Dr. Yakup CİVELEK Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Türk Edebiyatı'nın Arap Dünyasında Ve Edebiyatında Var Olma/Tanınma Sorunu
Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU Sakarya Üniversitesi Sezai Karakoç Şiirinde Geleneğin Biçimsel Bir Tezahürü Olarak Ses Tasarrufları
Prof. Dr./Öğr. Gör. Yılmaz DEMİRHAN/
Mehmet Şevket ARIKAN/
Mümtaz KORKUTAN
Dicle Üni./Siirt Üni./
Bitlis Eren Üni.
Sezai Karakoç'ta İnsan ve İnsan Hakları
Doç. Dr./
Dr. Arş. Gör.
Abdulhakim TUĞLUK/
Feyza BULUT
Iğdır Üniversitesi İki Diyarbekirli’nin Kaleminden Âkif’i Okumak:
Süleyman Nazif ve Sezai Karakoç’un Mehmed Âkif’i Üzerine Bir Mukayese
Doç. Dr. Abdulkerim DİNÇ Atatürk Üniveritesi Sezai Karakoç'un "Taha'nın Kitabı" İsimli Eseri Üzerine
Doç. Dr. Abdullah İNCE Sakarya Üniversitesi Sezai Karakoç'ta Temel "Kurumlara" Yaklaşımlar: Sosyolojik Bir Okuma
Doç. Dr. Adem CAN Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi
Diriliş İmgesinin Mistik Paradoksu
Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU Akdeniz Ünviersitesi Bir Dirilişin Hikâyesi
Doç. Dr. Burhan BARAN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar
Doç. Dr. Cenan KUVANCI Ordu Üniversitesi Sezai Karakoç`a Göre Arketipik Bir Şahıs: Diriliş Eri
Doç. Dr. Eşqane Akif kızı BABAYEVA Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi
Sezai Karakoç Azerbaycan Edebi-Teorik Fikrinde
Doç. Dr. Faruk GÖKÇE Dicle Üniversitesi Kavramsal Metaforların Dünyasından Sezai Karakoç’un
Şiir Dünyasına İdrak Dilbilimsel Bir Yaklaşım
Doç. Dr. Feridun BİLGİN Mardin Artuklu Üniversitesi Sezai Karakoç'un Eserlerinde Tarih Tasavvuru
Doç. Dr. Fikret ÖZÇELİK Mardin Artuklu Üniversitesi Sezai Karakoç'un Düşüncesinde Hz. Peygamberin Örnekliği Meselesi
Doç. Dr. Gökhan ATMACA Sakarya Üniversitesi Sezai Karakoç’ta Kur’ân’i Referanslar
Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiir Çeviri Anlayışı
Doç. Dr. Hacı ÖNEN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Düşüncesinde Modernizm, İslam Ve Medeniyet
Doç. Dr. Hasan OCAK Iğdır Üniversitesi El-Medinetü’l-Fazıla Kavramının Sezai Karakoç
Düşüncesindeki Yeri: İdeal Toplum-İdeal İnsan
Doç. Dr. İbrahim AKYOL Çankırı Karatekin Üniversitesi Sezai Karakoç’un Gazelleri
Doç. Dr. İsmail RAMAZAN Giresun Üniversitesi  Sezai Karakoç Şiirinde Metinlerarasılık: Türleri ve İşlevleri

التناص في شعر سزائي قراقوج: أنماطه ووظائفه
?/Doç. Dr. Mahmut Gazi TAŞ/Hüsrev AKIN Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi
Sezai Karakoç ve Romantik Tarih Anlayışı
Doç. Dr. Mehmet Nurullah AKTAŞ Batman Üniversitesi Sezai Karakoç’un Kur'ân Tasavvuru: “Samanyolunda Ziyafet” Adlı Eseri Ekseninde
Doç.Dr. Mahmud KADDUM Bartın Üniversitesi تجليّات المدن المقدّسة في شعر سزائي قاراقوج مدينة القدس نموذجا
Doç. Dr. Muhammed HÜKÜM Sakarya Üniversitesi Sezai Karakoç'un Biyografi Kitabında Estetik Özellikler/
Sezai Karakoç'ta Nesir ve Tesiri
Doç. Dr. Muhittin DOĞAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Sezai Karakoç’un Şiirlerindeki “Doğu” ve Antitez Olarak “Öteki”Nin İnşası
Doç. Dr. Murat ÖZCAN Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
“Hızır’la Kırk Saat” İsimli Şiir Kitabının Arapça Çevirisinin Eşdeğerlik
Açısından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Mustafa ÇOBAN Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üni.
Sezai Karakoç’un Eserlerinde Yer Verdiği Bazı Kavramlar Üzerine Değerlendirme
Doç. Dr. Mustafa GÜNERİGÖK Sakarya Üniversitesi Şairin Ölümü: Sezai Karakoç’un Ölümü Üzerine Bir Deneme
Doç. Dr. Mustafa IRMAK Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Arapçadan Çevirdiği Bazı Şiirler Üzerine
Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ARSLAN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un “Makam”Inda Ruhun Dirilişi
Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Hikâyelerinde Ergani’ye Dair İzlenimler
Doç. Dr. Nusret YILMAZ Iğdır Üniversitesi Sezai Karakoç’un Şiirinde “Herkes”Leşme Eleştirisi
Doç. Dr. Oktay BOZAN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda
Osmanlı Devleti’nin Yeri Ve Osmanlı Devletine Bakışı
Doç. Dr. Şaban KARASAKAL Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Kur’ân Kıssaları Ve “Yitik Cennet”te Medeniyet Perspektifi
?/Doç. Dr. Yasemin ÜNSAL/
Neslin İHTİYAROĞLU
Kırıkkale Üniversitesi Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesi
 Perspektifinden Türk Eğitim Paradigmasına Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Abdulazim ŞİMŞEK Dicle Üniversitesi Türk Solunun Penceresinden Flu Bir Sezai Karakoç Portresi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN Çankırı Karatekin
Üniversitesi
Sezai Karakoç Ve Necip Fazıl Kısakürek’in Medeniyet
Tasavvurlarının Karşılaştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TEMİZKAN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Kur’an Kıssalarına Yaklaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Abdulrahman ACER Recep Tayyip Erdoğan
 Üniversitesi
Âdem’in “Yitik Cennet”İ: Bir Seyr u Sülûk Hikâyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi
Değişim Sosyolojisi Açısından Diriliş Düşüncesi 
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç AYDIN Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Adlı Eserinde
Hukuk-Ahlak-Din Bütünlüğü ve İktisadın Derin Anlamı
Dr. Öğr. Üyesi Elif DURAN OTO Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Miraç Hadisesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem DÖNMEZ Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi
Etkiler Ve Katkılar Bağlamında Sezai Karakoç'un Sanatına
 Hatıraları Üzerinden Bakmak
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Salih FİDAN Kastamonu Üniversitesi Diriliş Şehirleri Atlası: Sezai Karakoç’un Şiirinde İslam Coğrafyası
Dr. Öğr. Üyesi Esra DİCLE Boğaziçi Üniversitesi Sezai Karakoç’un Piyeslerinde Metafizik Düşünce ve İslami Tiyatro Estetiği
Dr. Öğr. Üyesi Faruk KAZAN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Etkilendiği Arap Şairleri
Dr. Öğr. Üyesi Hacı SARI Kırklareli Üniversitesi Sezai Karakoç Düşüncesinde “Sosyal Sorun” Yaklaşımı: Emek,
Adalet ve İktisat Kavramları Üzerine Yeniden Düşünmek.
Dr. Öğr. Üyesi Hamit AKTÜRK Adıyaman Üniversitesi Medeniyetlerin Serüveni ve Bunun Peygamber Kıssalarında İzdüşümü
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ORHANOĞLU Giresun Üniversitesi Sezai Karakoç’un Düşüncelerinde İdeolojinin Konumu
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SAYLAN Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Eserlerinde Aktardığı Hadisler ve Bunlara Getirdiği Yorumlar
Dr. Öğr. Üyesi İkram FİLİZ Muş Alparslan Üniversitesi Yüce Diriliş Partisinde İslam Milleti
Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKYÜZ Sakarya Üniversitesi Sezai Karakoç’un Sosyal Devlet ve Vatandaşlık Tasavvuru
Dr. Öğr. Üyesi Kürşad KARA Bayburt Üniversitesi Sezai Karakoç’la Batıyı Yeniden Okumak
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CENGİZ Şırnak Üniversitesi Diriliş Şairi Sezai Karakoç’un İdeasında İslâm Devleti ve İslâm Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fetih YANARDAĞ Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üni.
Sezai Karakoç ve Batı Medeniyeti Algısı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim AYDAY Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sezai Karakoç’un Düşünce Dünyasında Kur’an’ın Yeri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SÜMER Adıyaman Üniversitesi Sezai Karakoç Şiirinde Alternatif Bir Modernizm Arayış
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYYILDIZ/Fatih UYAR Gümüşhane Üniversitesi Sezai Karakoç'ta Ümmet Şuuru ve Ümmet Coğrafyası
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir ALTINTAŞ Şırnak Üniversitesi Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesinde Din ve Eğitim
Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPÇU Düzce Üniversitesi Sezai Karakoç’un Sürgün Ülkeden Başkentler
Başkentine, Başlıklı Şiiri Bir Devriye Midir?
Dr. Öğr. Üyesi Necip YILMAZ Trakya Üniversitesi İslam Medeniyetinin Dirilişini Muştulayan Bir Düşünür Olarak Sezai Karakoç
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÖZMEN İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Görev Adlı Eserinin Yazınsal Göstergebilim
Yöntemi İle İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KIRMIT Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Sezai Karakoç'ta "İslamcılık" Ve "Muhafazakârlık"
Düşüncesinin Oluşmasını Sağlayan Kişiler
Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZBEK Giresun Üniversitesi “Varla Yok Arası” Bir Şair Ya Da Sezai Karakoç’un
Pingpong Masası Adlı Şiirini Okuma Denemesi
Dr. Öğr. Üyesi Sema NOYAN Karabük Üniversitesi Sezai Karakoç’un Dinî Eğitiminin Ve Sanat Anlayışının
Temeline Dâir “Çocukluğumuz” Şiiri
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Gözü İle Leyla İle Mecnun Hikâyesi
Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI İnönü Üniversitesi  Sezai Karakoç’un Edebiyat Eleştirmenliği
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİRCAN Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Şiir Ve Düşünce Ufkuna Göstergebilim Açısından Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiiri Ve Düşüncesinde Oksidentalist Tavır
Dr. Öğr. Gör. İsmail KANBAZ Dicle Üniversitesi Diriliş Mektebinin Epistemolojik Kökenleri: Takvâ Ve Adalet
Dr. Öğr. Gör. Ramazan Kandemir ENSER Sakarya Üniversitesi Modern Dünyada Bir Sûfinin ‘Seyr ü Sülûk’u:
Sezai Karakoç’un ‘Ayinler’i Üzerine
Dr. Arş. Gör. Ali Haydar BEŞER Kırklareli Üniversitesi Sezai Karakoç: Türkiye İslamcılığında Dip Dalga
Dr. Arş. Gör. Elmas KARAKAŞ Aksaray Üniversitesi Sezai Karakoç'un Anılarında Hafızanın Mekânı Olarak Diyarbakır ve Çevresi
Dr. Arş. Gör. İsmet KAYA Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’ta İdeal İnsanın İnşası ve Eğitim
Dr. Arş. Gör. Mekki ULUDAĞ Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Demokrasi Algısı Ve Tarihsel Süreçte İslam Medeniyeti İle
 Batı Medeniyetinin Demokrasi Tecrübelerini Mukayesesi
Dr. Arş. Gör. Ramazan YILMAZ Karabük Üniversitesi Sezai Karakoç Düşüncesinde İnanç Olarak Özgürlük: Dirilişin Varoluşsal Analizi
Dr. Arş. Gör. Sinan CEREYAN Dicle Üniversitesi Manzum Hikâye Bağlamında Sezai Karakoç’un “Masal” Şiiri
Dr. Erdal İNCE Ege Üniversitesi Sezai Karakoç’un Toplumsal Diriliş Tezahürü ve
Bunun Türk Siyasal Yaşamına Yansıması
Dr. Erkan ÇAV   Sezai Karakoç: Söylediğini Yaşamak, Yaşadığını Söylemek
Dr. Fevziye ALSAÇ MEB Hızırla Kırk Saat Şiirinde Zaman ve Mekân Bağlamında İnsanın Aradanlığı
Dr. Gulnaz SATTAROVA Özbekistan Cumhuriyeti
Bilimler Akademisi
Sezaı Karakoç Hıkâyelerının Sanatsal Özellıklerı
Dr. Muhammed Şerif AZARKAN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Fuzûlî Etkisi ve Leylâ İle Mecnun
Şiirler Kitabı Üzerine Bir Deneme
Dr. Shawky Hassan Ahmed
Abdo Shaban
Kahire Üniversitesi SEZAİ KARAKOÇ'UN ESERLERİNDE KULLANILAN
ARAPÇA KELİMELER ÜZERİNDE SEMANTİK BİR İNCELEME
Dr. Selman DİLEK İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetin Tarihsel Temellendirilmesi Sezai Karakoç’u
Düşünce Tarihinde Konumlandırmak 
Dr. Şakir DİCLEHAN   Hüzün İle Kederin İki Şairi: Fuzuli ve Sezai Karakoç
Dr. Şeyhmus DEMİR Dicle Üniversitesi Muhafazakârlık Bağlamında Sezai Karakoç ve
 Yüce Diriliş Partisi’nin Programının İncelenmesi
Dr. Tacettin ŞİMŞEK Atatürk Üniveritesi Dirilişin Hikâye Hâli
Dr. Zeynep ARKAN Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiir Çevirilerinde Kültürel Unsurlar
Öğr. Gör. Adnan SÖYLEMEZ Selçuk Üniversitesi Yüce Diriliş Partisinin Programına Kamu Yönetimi Çerçevesinde Eleştirel Bir Bakış
Öğr. Gör. Burak KAZAN Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç'un Çıkış Yolu Eserlerinde Tarih ve Medeniyet Kavramları
Öğr. Gör. Hatip ERDOĞMUŞ Muş Alparslan Üniversitesi Sezai Karakoç’ta Her Yıl Davet Edilen Ruh Şöleni: Oruç
Öğr. Gör. İsmail HACIAHMETOĞLU Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Bir Sanat Tarihçi Sezai Karakoç’ta Ne Bulur?
Öğr. Gör. Mevlüt UZUT Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geçen Ayet ve Hadisler Üzerinde Bir İnceleme
Öğr. Gör. Osman TEKELİOĞLU Muş Alparslan Üniversitesi Sezai Karakoç’un Düşünce Dünyasında “Ayasofya” Camii
Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL Dicle Üniversitesi Küreselleşme Sürecinde Türkiye İslâmcılığında
Siyasal Değişme Ve Sezai Karakoç: Liberalleşmeye ve
Siyasal Pragmatizme Karşı Medeniyetçi Söylem
Arş. Gör. Ali KARAHAN Tarsus Üniversitesi Hikâyeden Şiire Bir Eleğimsağma: Taha’nın Kitabı’nın
Türler Arası Konumu
Arş. Gör. Arife ERAY Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Yeniden Yazım Yoluyla Şiir Çevirisi: Sezai Karakoç’un
Güzellikler Kasidesi Adlı Çevirisi
Arş. Gör. Gazi DOĞAN Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Fikirlerinin Türk Sinemasındaki İzleri
Arş. Gör. İrfan KARADENİZ Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Sezai Karakoç Düşüncesinde Siyaset Felsefesi Nasıl Bir Rol Oynar?
Arş. Gör. Muhammed Beşir ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi Sezai Karakoç’un Homo İslamicus Anlayışı
Arş. Gör. Osman AYDOĞAN Sakarya Üniversitesi Modern Tahakküme Karşı Diriliş Düşüncesi: Sezai Karakoç'un
Diriliş Düşüncesi ve Batı Dışı İlerlemenin İmkanı
Arş. Gör. Semih SÖĞÜT Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Mehmed Akif’e Bakışı
Başkan Yunus ARINCI Devlet Denetleme Kurulu  Diriliş Düşüncesinden Devlet Fikrine Bir Şairin Ufuk Ötesi Siyasal Algısı
Doktora Öğrencisi Esra KARAKUŞ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sezai Karakoç’un Edebiyatı Bir Tebliğ Metodu Olarak Kullanması
Doktora Öğrencisi Hatice Büşra TUNA İstanbul Medeniyet
 Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Tuzak Ya Da Son Günler”
 Hikâyesinden Hareketle Sanatçının Direnişi
Doktora Öğrencisi Ömer DELİKAYA Bingöl Üniversitesi Şeyh Muhammed Can’ın Leyla û Mecnûn’u İle Sezai Karakoç’un
Leyla ve Mecnun’u Karşılaştırması
Doktora Öğrencisi Tahsin KAYA/Mahmut ASLAN Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Fakr, Halvet ve Mücahede
Özelinden Tasavvuf Anlayışı
Yüksek Lisans Öğr. Cündüllah AVCİ Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç’ta Metafizik Düşüncenin Kaynakları
Yüksek Lisans Öğr. Esra Nur SEZGÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sezai Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü’nde
Sünnet Temelli Sosyolojik Yaklaşımlar
Yüksek Lisans Öğr. Rahime KASIM Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sezai Karakoç Şiirinde Sevme Yetisi
Yüksek Lisans Öğr. Yeşim MUŞTU Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiirinde Aşk Estetiği
Öğretmen Ali BAL MEB Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun Eserinde Geleneğin İzleri
Öğretmen Nur Hilal AKMAN MEB Sezai Karakoç’un “Masal” Şiirinin, Güray Süngü’nün
“Bir Alın Yazısı Gibiydi Kuruyan Yapraklar Onda” Öyküsüyle
Öykünme Yoluyla Yeniden Dönüştürümü
Öğretmen Orhan Gazi GÖKÇE MEB Sezai Karakoç’ta Diriliş Düşüncesi Bağlamında Şahsiyet Eğitimi
Metin yazarı-Proje Koor. Samet ALTINTAŞ   Sezai Karakoç, Diriliş Partisi’nin İlk Mitinginde Neler Anlattı?
  Abdurrahman ARSLAN   Sezai Karakoç'un "Edebiyat Yazıları"Nda Geleneğin Mihenk Noktaları 
  Ahmed Abdoh Sayed
Ahmed Tarabeik 
  الحب والمقاومة في فكر سيزاي قره قوتش
  Ayşe ÇELEBİOĞLU Uludağ Üniversitesi Sezai Karakoç’un “Ötesini Söylemeyeceğim”
Şiiri Üzerine Sosyolojik İnceleme
  Eyüp Can EKİNCİ Doktora Öğrencisi Post-Modern Çağ’da Kıblesini Bulan Şair: Sezai Karakoç
  Eyyüp AZLAL   Sezai Karakoç’un Şiirinde Su İmgesi
  Harun KADIOĞLU Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üni.
Ütopyayla Muhayyile Arasında “Diriliş Nesli”
  İbrahim BİRİCİK MEB Bir Oksidentalist Olarak Sezai Karakoç’tan Batı Medeniyetine Sesleniş:
Bana “Masal” Anlatma!
  Ömer DİNÇER MEB Sezai Karakoç’un “Dicle”Si
  Temel HAZIROĞLU   Bilge Düşünür Sezai Karakoç ve Diriliş Manifestosu
  السيـد محمـد مـرعى   خريطة بناء شخصية  المسلم المعاصر وفق منظومة القيم المستوحاة من أعمال سزائى كراكوتش 
  محمود محمد قدوم Bartın Üniversitesi تجليّات المدن المقدّسة في شعر سزائي قاراقوج مدينة القدس نموذجا